Töltés

Autó Bérleti szerződés

Általános feltételek

A VezessJol Auto Rent Kft. (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, Bérlő pedig, bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában álló autót (Bérbeadó és Bérlő együtt a továbbiakban: ˝Felek˝ adatai és a bérelt autó/gépjármű paraméterei az Autó Bérleti szerződés egyedi feltételiben szerepelnek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Bérleti díj

A Bérleti díj az Autó Bérleti Szerződés egyedi feltételeiben foglalt díjszabás szerint jön létre.

Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a Bérleti Szerződésben meghatározott gépjármű Magyarország hatályos törvényeinek megfelelően érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, továbbá rendelkezik Casco biztosítással valamint a magyarországi autópályákra vonatkozó ORSZÁGOS autópálya matricával – mely szolgáltatások díját a bérleti díj tartalmazza.

2. Óvadék/Kaució

A szerződés megkötésekor Bérlő a Bérleti díjon felül a Bérleti Szerződés egyedi feltételeiben meghatározott óvadék megfizetésére is köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen okozott károkért.

Bérbeadó az óvadék után nem tartozik kamatot fizetni.
A kaució/óvadék fizetésére Bérlő főszabályként készpénzben köteles.

Bérbeadó weboldalán történő foglalás esetén Bérlő köteles a weboldalon keresztül 12.000,- Ft foglalót fizetni Bérbeadó bankszámlájára utalással, ami az bérelt autó bérleti szerződésének aláírásával beleszámít a bérleti díjba. Ha a Bérlő a weboldalon lefoglalja az autót, de saját érdekkörében felmerült okból az autóért a megbeszélt helyen megbeszélt időben nem jelenik meg, a Felek között létrejött szerződés azonnali hatállyal megszűnik és Bérbeadó a foglaló teljes összegét megtarthatja.

3. Bírságok megfizetése

Bérlő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult a Bérlő szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá a közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

Bérlő tudomásul veszi, hogy személyes adatait Bérbeadó a jogszabályok figyelembe vételével kezeli, és szükség esetén – pl.: közigazgatási bírság kiszabása, parkolási díj befizetésének elmulasztása, pótdíj kivetése vagy közlekedési szabályszegés elkövetése esetén a hatóság megkeresésére, az arra illetékeseknek kiszolgáltatja.

4. Korhatár és vezetői engedély

A gépjárművet CSAK ÉS KIZÁRÓLAG azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves.
A gépjárművet más, a Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel és a bérbeadás kezdő időpontjában betöltötte 21. életévét, azonban elengedhetetlen feltétele a Bérbeadótól származó írásbeli megállapodás a gépjármű vezetésére másodvezetőként.
A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben – azaz például akkor is, ha a gépjármű vezetését átengedte – a Bérlő felel.

5. Közlekedési jogszabályok betartása

Bérlő köteles betartani az általa igénybe vett utak és országok közúti forgalomra vonatkozó bel- és külföldi jogszabályait.
Bérlő a gépjármű használójaként nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri e rendelkezéseket, – mivel maga is vezetői engedély birtokában van.

6. Külföldre utazás

Felek megállapodnak, hogy Bérlő a bérelt autót kizárólag Magyarország területén jogosult használni.

A gépjárművel Magyarország közigazgatási területét kizárólag a Bérbeadó előzetes engedélyével lehet elhagyni!

Ezen rendelkezés megszegése esetén, Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá Bérlő felel minden okozott kárért és elmaradt haszonért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségét is köteles Bérbeadónak megtéríteni.

Amennyiben Felek a Bérleti szerződés egyedi feltételeiben megállapodnak abban, hogy Bérlő Magyarországon kívül más ország(ok)ban is használhatja a bérelt autót, akkor a bérelt autó visszavételekor Bérlő köteles bemutatni Bérbeadónak azon matricákat, amelyeket adott ország autópályáinak használatához vásárolt.

7. A jármű használatával kapcsolatos tiltások

Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bérelt autót nem vezetheti alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén vagy egyéb tudatzavart okozó szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatt. illetve nem engedheti át a bérelt autó vezetését az előzőekben meghatározott befolyás alatt álló személynek

Tilos műszaki hiba vagy folyadékhiány (hűtőfolyadék, motorolaj) esetén a bérelt autóval tovább haladni, ezen problémák észlelésekor azonnal köteles megállni Bérlő és erről értesíteni Bérbeadót.

Tilos harmadik személynek bérbe adni a bérelt autót.

Tilos vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítása.

Különösen tilos a bérlet autóval személyek díjazás ellenében történő szállítása.

Tilos a magyarországi és külföldi vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális tárgy, eszköz vagy élőlény szállítása.

Tilos gépjárművezetés oktatására használni,

Tilos másik jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására használni a bérlet autót.

Tilos tesztvezetésre, autósport rendezvényen, versenyzésre vagy arra való felkészülésre (edzés) használni a bérelt autót.

8. A gépjármű átadása / gondos használata

Bérbeadó megfelelő műszaki és esztétikai állapotban adja át a bérelt autót, bérlő pedig köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival, állapottal megegyezően visszaadni, a gyári kulcsokkal és eredeti dokumentumokkal, bérelt autóhoz tartozó  eszközökkel, és felszerelésekkel együtt, – a Bérleti Szerződés egyedi feltételeiben meghatározott visszaadási helyen és időben.

Bérlő köteles a bérelt autót és annak tartozékait, a jármű típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kezelni és kellő gondossággal óvni.
Bérlő köteles a használatában és birtokában álló bérelt autót a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így például használaton kívül minden esetben lezárni, a bérelt autóban értéket nem hagyni, azzal lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni és a bérelt autó magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

A fentiek szabályok megszegésével kapcsolatban felmerülő mindennemű kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

Bérlő az Autó Bérleti Szerződés általános és egyedi feltételeinek aláírásával igazolja, hogy a bérelt autó a bérleti szerződés egyedi feltételeiben feltüntetett állapotban került átadásra.
A bérelt autó állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan – külön átadás-átvételi nyilatkozattal vissza nem vette.

9. Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei példálózó jelleggel, a teljesség igénye nélkül:

Bérlő köteles az 1. pontban meghatározott Bérleti díjon és a 2. pontban meghatározott Óvadékon/kaución felül egyéb díjakat is fizetni, így például:

Bérlő naponta 200km-t tehet meg a bérelt autóval, de több napos bérleti időszak esetén napokra lebontva, átlagosan kell, hogy a napi 200km kijöjjön. Így például egy 10 napos bérlet alatt összesen 2000km-t tehet meg Bérlő a bérelt autóval, de az lehetséges, hogy egyik nap csak 100km-t fut, míg másnap 300km-t a bérelt autó.

Bérlő az egyedi feltételekben meghatározott időtartamra jogosult a bérelt autót használni, amennyiben több időre szeretné bérelni, köteles erről a bérlet lejártát megelőző legalább 48 órával egyeztetni Bérbeadóval. Egyeztetés elmulasztása esetén a leadási határidőt követő 3 óra elteltével a Bérbeadó az autót blokkolja. Ebben az esetben a Bérlő köteles megfizetni az ezzel járó szállítási-, illetve adminisztrációs költségeket is.

A bérelt autó késedelmes leadása esetén a Bérbeadó jogosult többlethasználati díjra. Figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, az ezt meghaladó 60 perc elteltével plusz egy nap bérleti díj kerül felszámításra. A bérleti időszakra vonatkozó átlag napi 200km-t meghaladó többlethasználat esetén, minden megkezdett 100km után plusz 2000Ft többlethasználati díjat kell megfizetni a Bérbeadó részére.

A bérlő köteles a bérelt autót azon a helyszínen visszaadni a Bérbeadónak, ahol az autót átvette (kivéve, ha az egyedi feltételekben ettől ellentétesen rendelkeznek a Felek). Ha a Bérlő ennek ellenére máshol kívánja visszaadni a bérelt autót, akkor köteles kiszállási díjat fizetni Bérbeadónak, mely az egyedi feltételekben kerül meghatározásra.

 
Bérlő köteles a bérelt autót annyi benzinnel/gázolajjal megtankolva visszaadni Bérbeadónak, amennyivel átvette. Ha ennek nem tenne eleget Bérlő, az autó visszavételekor köteles a mindenkori benzin/gázolaj árának dupláját fizetni literenként Bérbeadónak.
A bérlet időtartama alatt a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat köteles Bérlő megtéríteni Bérbeadónak.

 
A gépjármű dokumentumainak pl. forgalmi engedély, rendszámtábla elvesztése esetén fizetendő kártérítés darabonként bruttó 30.000 Ft.

A gyári kulcsok elvesztése esetén bruttó 60.000 Ft.

A láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 600 Ft/darab.

Az elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 6.000 Ft/darab.

A gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett – beleértve a dohányszagot is – vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, bruttó 10.000 Ft,-tól 30.000 Ft-ig, extra költség kerül felszámításra.

Karcolás, autó megrongálódása esetén bruttó 10.000 Ft,-tól 50.000 Ft-ig,
Amennyiben megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az ebből eredő költségeket (pl.üzemanyag díj) illetve a károsodás javítási költségét megtéríteni.


Tilos a gépjármű üzemanyag szintjét 25%, azaz 1/4 szint alá csökkenteni, mert az autó motorja károsodhat, vagy az üzemanyag szintjelző pontatlan méréséből eredően, a gépjárműből az üzemanyag kifogyhat, – ezért a jelen szabály megszegéséből eredő, – felmerülő javítási és esetleges mentési/szállítási költséget Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.

Jelen pontban meghatározott díjakat a bérleti időtartam lejáratának napján köteles megfizetni Bérlő a Bérbeadónak. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a szerződéskötéskor átadott óvadék/kaució összegéből levonni a Bérlő által okozott károk összegét. Ha az óvadék/kaució összege nem elegendő a Bérlő által okozott károkra, akkor a Bérlő köteles a bérelt autó visszaadását követő 8 napon belül megtéríteni ezen összeget, 8 napot követően pedig köteles a károk után a mindekori késedelmi kamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot fizetni.


A bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (pl.: üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik.

10. Meghibásodás esetén

Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a bérbeadót köteles erről haladéktalanul értesíteni.

Műszaki hiba esetén Bérlő a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol Bérbeadó előzetes engedélye nélkül bruttó 20.000 Ft költségig a gépjárművet megjavíttathatja Bérbeadó költségére a Bérbeadó nevére szóló számla ellenében.

A fentiek szerinti javítás esetén Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés lejártakor és elszámolásakor a bérbeadónak leadni.
Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége Bérlőt terheli, amit Bérlő kifejezetten elfogad.

A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetlen, közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

11. Csere gépjármű

Bérbeadó cseregépjárművet biztosít a Bérlő számára, ha az indokolt, DE
Bérbeadó nem garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával.
Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.

12. Baleset, vagy biztosítási esemény bekövetkezése

Bérlő vagy bármely felhatalmazott gépjármű vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén, a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadónak leadni.

Bérlő köteles jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bekövetkezés időpontjában, de legkésőbb 24 órán belül a bérbeadó felé

Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázásának érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, telefonszáma, tanúk neve, címe, helyszínrajz, fénykép)

Bérlőnek nincs megegyezési joga harmadik személlyel semmilyen esetben, a Bérbeadó sérelmére elismerő nyilatkozatot nem tehet, köteles előzetes egyeztetés alapján – Bérbeadó költségére – gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről, köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt és átadni azt a Bérbeadónak.

13. A bérlet időtartama és annak meghosszabbítása

Felek a bérlet időtartamát az Autó Bérleti szerződés egyedi feltételei között határozzák meg a felmondási idővel együtt.

Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 48 órával kell a Bérbeadóval egyeztetni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett.
Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani.

Tartós bérlet maximum 30 nap időtartamra jöhet létre Felek között, ezt követően új szerződést kötnek egymással.

14. Bérelt autó leadás

Bérlő a bérleti időszak végén köteles a bérelt autót visszaadni Bérbeadónak az egyedi feltételekben meghatározott helyen. Bérbeadó jogosult az elszámolást megelőzően a gépjármű állapotfelmérését elvégezni, melyen Bérlő jogosult jelen lenni.
Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Szerződési Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

15. A Gépjármű egyoldalú visszavételezése

A bérleti szerződés Bérlő általi megszegésének esetén, vagy amennyiben a bérleti időszak letelte után legkésőbb 3 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni.
Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
Bérbeadó mentesül a jármű visszavételezéséből származó kár vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszavételezés kapcsán felmerült költségeik megfizetése alól.

16. Határidőn túli gépjármű használat

Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa bérelt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést előzetesen nem hosszabbította meg, – vagy a késedelmes leadás okát nem ismerteti, Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben rendőrségi feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni a rendőrség közreműködésével.

17. Műszaki szemle

A bérleti időtartam végével, a kaucióval történő elszámolást és a bérelt autó visszavételét megelőzően Bérlő köteles a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani.

18. Casco biztosítás

Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a bérelt autó CASCO-val rendelkezik, mellyel kapcsolatos dokumentumokat Bérbeadó a Bérlő részére bocsátja a szerződés mellékleteként.

.
Bérbeadó kifejezetten felhívja Bérlő figyelmét, aki tudomásul veszi, hogy a biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll.

Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

Bérlő akár a gépjármű teljes értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem minősül a biztosító által elfogadott biztosítási eseménynek.

Amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat, ha a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentését elmulasztotta.
Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

19. További irányelvek

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a bérleti időtartam végén a gépjárművet Bérbeadónak visszaadta.

A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló törvény 163.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőn belül történik. Számlázással kapcsolatos reklamációt Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 15 napig fogad el.

19/1

Bérbeadó a megadott személyi adatokat feldolgozza. Bérlő kérheti a róla készült adatokba való betekintést.

Amennyiben Bérlő a Bérleti Szerződésen engedélyezte adatainak felhasználását, Bérbeadó a megadott személyi adatok alapján időről időre saját vagy más cég ajánlatával megkeresheti. Bővebb információ a bérbeadó irodában vagy a Bérbeadó weboldalán található Adatvédelmi nyilatkozat oldalon található.

19/2

Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.

19/3

A jelen szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a másik fél felé közlendő nyilatkozatok kizárólag írásban, a másik fél jognyilatkozat tételére jogosult vagy igazolt módon erre feljogosított képviselője saját kezű aláírásával érvényesek. A levelet, amennyiben azt a szerződő felek az Autó bérleti szerződés egyedi feltételeiben megjelölt postai címére ajánlott küldeményként adták fel, akkor kell a másik félhez megérkezettnek tekinteni, ha a küldemény postára adásától számított 3 munkanap eltelt, illetve tértivevényes ajánlott küldemény esetében a tértivevényen szereplő átvétel időpontjában.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy szerződés megkötésekor nem állnak sem kényszer, sem fenyegetés hatása alatt, minden lényeges körülményt ismernek, egymást tévedésbe nem ejtették.

Felek jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják, az okirat minden oldalát kézjegyükkel látják el és egyúttal elismerik, hogy annak 1-1 példányát átvették.